Denne policyen er gyldig for alle som bruker EasyFreelance.

Policy

EasyFreelance  mener at det viktigste argumentet for å jobbe med en likestillingsplan ikke er at loven krever det, men at alle tjener på en mer likestilt arbeidsplass. EasyFreelances likestillingspolicy er fastsatt i henhold til diskrimineringsloven (2008: 567), som innebærer at EasyFreelance skal dokumentere arbeidet med aktive tiltak skriftlig.

EasyFreelance har etablert rapporteringsprosedyrer for å forhindre trakassering og seksuell trakassering. Vi ber om hjelp fra selvstendig næringsdrivende til å få informasjon dersom de har sett eller lagt merke til noe eller på en eller annen måte selv har blitt utsatt ved å melde alle slike hendelser til EasyFreelance i henhold til instruksjonene nedenfor.

EasyFreelances likestillingsarbeid er basert på våre verdier om at det skal være likeverd mellom ansatte uavhengig av kjønn, transkjønnet identitet eller uttrykk, etnisitet, religion eller annen tro, funksjonshemming, seksuell legning eller alder.

Vårt hovedfokus

Lik lønn for likt arbeid - EasyFreelance kan på forespørsel levere lønnsstatistikk som kartlegger lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og dermed informere om hvilke lønnsjusteringer som skal til for å oppnå lik lønn for likt eller tilsvarende arbeid.

Jevn kjønnsfordeling - EasyFreelance jobber for en jevn fordeling mellom kvinner og menn i ulike typer arbeid. EasyFreelance gjør det mulig for selvstendig næringsdrivende å prøve nye yrker, stillinger, arbeidsplasser og bransjer, noe som kan føre til et mer likestilt arbeidsmarked.

Arbeid og foreldreskap - Gjennom arbeidsforholdene ønsker EasyFreelance å gjøre det enklere for både kvinner og menn å kombinere lønnsarbeid og foreldreskap.

Seksuell trakasering - EasyFreelance ønsker å forebygge og hindre seksuell trakassering. Ingen som jobber skal utsettes for trakassering på grunn av kjønn, trakassering eller seksuell trakassering. Blir du likevel avslørt, ta kontakt med EasyFreelance snarest slik at selskapet umiddelbart kan iverksette tiltak.

Omfang

EasyFreelance jobber aktivt for at alle selvstendig næringsdrivende skal få kjennskap til innholdet i EasyFreelances likestillingspolicy ved å gjøre den tilgjengelig på vår nettside og gi informasjon når den næringsdrivende registrerer sin konto.

EasyFreelance driver kontinuerlig forebyggende arbeid ved å undersøke om det er risiko for diskriminering eller gjengjeldelse generelt, dette arbeidet er basert på informasjon som EasyFreelance mottar fra alle ansatte. Videre ønsker EasyFreelance å kunne undersøke om det er andre hindringer for enkeltpersoners like rettigheter og muligheter gjennom vår virksomhet. EasyFreelance har til hensikt å analysere årsakene og oppdage risikoer og hindringer samt iverksette de forebyggende og fremmende tiltak som med rimelighet kan kreves, og følge opp og evaluere arbeidet for å tilby våre ansatte et så likeverdig arbeidsklima som mulig.

Arbeidet med aktive tiltak, EasyFreelance ønsker å inkludere lønnssituasjon, ansettelsesforhold, rekruttering og opprykk, opplæring og annen kompetanseheving, og muligheter for å kombinere inntektsgivende arbeid med foreldreskap.

Det er viktig for EasyFreelance at våre selvstendig næringsdrivende og faste ansatte opptrer på en korrekt måte i henhold til våre verdier og verdier.

Hvis du ønsker å rapportere en sak angående denne policyen, send oss ​​en e-post med mer informasjon og vår arbeidsplassansvarlige vil kontakte deg for mer informasjon