Denne samarbeidsavtalen («Avtalen») vedrørende fakturering er inngått mellom

EasyStaff AS, Org nr: 927 312 492, («EasyFreelance»)
og

Juridisk enhet som ønsker å inngå samarbeid med EasyFreelance. («Oppdragstaker»)

Oppdragstakeren og EasyFreelance er enige om at de skal samarbeide på de vilkår og som beskrevet i denne Avtalen .

EasyFreelance og Oppdragstakeren omtales i fellesskap som «Partene».

1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN

1.1. Bakgrunnen for Avtalen er at EasyFreelance tilbyr å fakturere på vegne av Oppdragstakeren, for de oppdrag og det arbeid som Oppdragstakeren har utført for sin(e) oppdragsgiver(e).

1.2. Partene er enige om at EasyFreelance ikke formidler oppdrag, og har ellers ingen påvirkning på de oppdrag Oppdragstakeren har påtatt seg å utføre. EasyFreelance skal kun forestå fakturering overfor Oppdragstakerens oppdragsgiver(e), samt sørge for at fakturerte beløp kan utbetales som lønn til Oppdragstakeren.

1.3. Denne Avtalen skal gi Oppdragstakeren mulighet til å fakturere sin(e) oppdragsgiver(e), og få vederlaget utbetalt som lønn, uten at Oppdragstakeren må opprette et eget foretak for å få betaling fra sine oppdragsgivere.

1.4. Denne Avtalen medfører at EasyFreelance påtar seg den administrative rollen som et kontraktuelt mellomledd for det arbeidet Oppdragstakeren ønsker å påta seg overfor oppdragsgivere, hvoretter EasyFreelance utsteder faktura og utbetaler Oppdragstaker, som nærmere angitt i denne Avtalen.

1.5. Denne Avtalen forutsetter at oppdragsgivere som Oppdragstakeren allerede har utført tjenester/oppdrag for, eller avtalt å utføre sine tjenester/oppdrag for, aksepterer EasyFreelance som administrativt kontraktuelt mellomledd, herunder at oppdragsgiver aksepterer å betale fakturaer utstedt fra EasyFreelance.

1.6. Denne Avtalen medfører en tilgang til en betalingstjeneste der EasyFreelance tilbyr regnskapstjenester, inkludert, men ikke begrenset til, å opprette, sende, kreditere, korrigere og administrere fakturaer på vegne av Oppdragstakeren.

1.7. Denne Avtalen medfører videre tilgang til en betalt tjeneste der Oppdragstakerens kunder kan administrere fakturaer, inkludert, men ikke begrenset til, å opprette, sende, kreditere, korrigere og administrere fakturaer på vegne av Oppdragstaker.

2. VARIGHET

2.1. Denne Avtalen varer fra signatur av Avtalen, og så lenge Oppdragstakeren fortsetter å være aktiv hos EasyFreelance, med mindre Avtalen opphører som angitt i punkt 2.3 eller 2.4.

2.2. Ved «Aktiv» menes det at Oppdragstakeren har utført en eller flere tjenester/et eller flere oppdrag, for en eller flere oppdragsgivere i løpet av de siste seks månedene, og samtidig benyttet seg av EasyFreelance sine tjenester i henhold til denne Avtalen.

2.3. Dersom Oppdragstakeren ikke benytter seg av tjenestene i henhold til denne Avtalen for en periode på seks måneder, vil Oppdragstakeren bli regnet som «Inaktiv». Dersom Oppdragstakeren regnes som «Inaktiv», vil denne Avtalen automatisk termineres uten at noen aksjoner er nødvendig fra noen av Partene, og EasyFreelance har rett til å beholde eventuell uavhentet kompensasjon.

2.4. Denne Avtalen kan skriftlig sies opp av begge Partene med en gjensidig oppsigelsestid på to uker.

3. INSTRUKSJONSRETT OG IKKE-EKSKLUSIVITET

3.1. Oppdragstakeren kan fritt velge hvorvidt denne Avtalen skal benyttes, eller ikke, for et oppdrag som allerede er utført for Oppdragstakerens oppdragsgiver(e).

3.2 At det tidligere har blitt inngått en avtale (eller avtaler) med EasyFreelance med tanke på tidligere utførte tjenester for oppdragsgiver(e), medfører ikke at Oppdragstakeren er forpliktet til å inngå en ny avtale med EasyFreelance.

3.3. Partene er enige om at EasyFreelance ikke har noen form for instruksjonsmyndighet overfor Oppdragstakeren. Inngåelsen av denne Avtalen forutsetter at oppdrag som skal faktureres i henhold til denne Avtalen er utført etter nærmere avtale mellom Oppdragstakeren og oppdragsgiveren (en avtale som EasyFreelance ikke er part i). EasyFreelance fakturerer deretter i samsvar med de opplysningene EasyFreelance mottar fra Oppdragstakeren og/eller oppdragsgiveren.

4. VEDERLAG OG OMFANG

4.1. EasyFreelance påtar seg etter denne Avtalen å administrere og utføre fakturering overfor Oppdragstakerens oppdragsgiver(e), for de tjenester som Oppdragstakeren allerede har utført overfor sin(e) oppdragsgiver(e).

4.2. Videre skal EasyFreelance foreta beregning og innbetaling av nødvendige utgifter og fradrag, som for eksempel arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk (for skatt), merverdiavgift, og annet.

4.3. EasyFreelance sitt vederlag for tjenestene som utføres, fremgår av de til enhver tid gjeldende ratene som fremgår på hjemmesider til EasyFreelance (https://www.easyfreelance.no). Vederlaget trekkes fra beløpet som er fakturert og innbetalt (av oppdragsgiveren), før utbetaling til Oppdragstakeren.

5. EASYFREELANCE SIN FAKTURERING AV OPPDRAGSGIVER(ENE)

5.1. Dersom den relevante oppdragsgiver er en samarbeidspartner med EasyFreelance, fakturerer EasyFreelance oppdragsgiver i henhold til de opplysningene som oppdragsgiver rapporterer til EasyFreelance og/eller EasyFreelance sine systemer.

5.2. Dersom den relevante oppdragsgiver ikke er en samarbeidspartner med EasyFreelance, fakturerer EasyFreelance oppdragsgiver i henhold til de opplysningene

som Oppdragstakeren rapporterer til EasyFreelance og/eller EasyFreelance sine systemer.

6. UTBETALING TIL OPPDRAGSTAKEREN

6.1. Når beløp i henhold til utstedt faktura er mottatt av EasyFreelance, utbetales beløpet som lønn til Oppdragstakeren i samsvar med dette punkt seks. Lønnen utbetales innen 45 (førtifem) virkedager etter at fakturabeløpet fra oppdragsgiveren er mottatt av EasyFreelance. Lønn utbetales til bankkonto oppgitt av Oppdragstakeren. Bankkontoen skal være en Norsk bankkonto, ellers skal Oppdragstakeren bære alle kostnader knyttet til å foreta en betaling til utlandet.

6.2. Dersom EasyFreelance sine pliktige og lovpålagte utgifter og fradrag skulle endre seg, vil beregningen og netto utbetaling av lønn justeres i henhold til dette.

6.3. For det tilfellet det skulle forekomme feil ved utbetaling, er Partene enige om at EasyFreelance gis en rett til å foreta nødvendig justering ved ny utbetaling. Alternativt kan EasyFreelance kreve tilbakebetaling ved direkte fakturering til Oppdragstakeren. Dette gjelder også for det tilfellet at det skulle vise seg at trekk i lovpålagte utgifter ogfradrag har vært for lavt.

6.4. Beløpet som betales fra oppdragsgiver, for utført oppdrag, er grunnlaget for beregning av lønn. Beløpet skal i tillegg til lønn, dekke kostnader for skatter,avgifter og forsikringer, samt EasyFreelance sitt administrasjonsgebyr. Oppdragstaker kan til enhver tid benytte EasyFreelance sin kalkulator på www.easyfreelance.no for å beregne lønnen sin. Ved eventuelle forskjeller mellom kalkulatorens beregning og den faktiske beregningen foretatt etter EasyFreelances regler og retningslinjer for lønnsberegning, har sistnevnte forrang.

7. FORUTSETNINGER FOR AVTALEN

7.1 Samarbeidsforholdet mellom Partene i henhold til denne Avtalen, herunder EasyFreelance sine utbetalinger til Oppdragstakeren, forutsetter at tjenesten(e)/oppdrag(ene) som er utført av Oppdragstakeren, er levert i samsvar med de krav og vilkår som følger av Oppdragstakerens avtale med oppdragsgiver (en avtale som EasyFreelance ikke er part i).

7.2. Partene er enige i at det ikke foreligger noe ansettelsesforhold eller oppdragsforhold mellom Oppdragstakeren og EasyFreelance, utover at EasyFreelance påtar seg å foreta fakturering, administrasjon og utbetaling som angitt i denne Avtalen. Lønn til Oppdragstaker utbetales ut fra Partenes felles forutsetning om at Oppdragstakeren ikke er å anse som ansatt i EasyFreelance.

7.3. Oppdragstakeren er på visse vilkår omfattet av EasyFreelance sine til enhver tid gjeldende forsikringer. Hvilke forsikringer som eventuelt gjelder, vil oppgis ved å forespørre EasyFreelance. I enkelte tilfeller kan Oppdragstakeren også velge hvilke forsikringer vedkommende skal være dekket av. Oppdragstaker må som hovedregel forhåndsregistrere sine oppdrag i EasyFreelance sin app for å være dekket av EasyFreelance sine eventuelle forsikringer i oppdragsperioden. Dersom oppdraget utføres for en av EasyFreelance sine samarbeidspartnere, så vil oppdraget som hovedregel være dekket av EasyFreelance sine til enhver tid gjeldende forsikringer, selv om oppdraget ikke er forhåndsregistrert i EasyFreelance sin app.

7.4. Oppdragstakeren plikter selv å sørge for at vedkommende sitt skattekort, til enhver tid, angir korrekt skattesats i form av tabelltrekk eller prosentsats. Eventuelle endringer i skattekortet kan blant annet gjøres via https://www.skatteetaten.no/person/

7.5. Fakturering og utbetaling i henhold til denne Avtalen forutsetter at tjenesten/oppdragene, utført av Oppdragstakeren overfor oppdragsgiver, allerede er utført av Oppdragstakeren, herunder at Oppdragstakeren ikke har vært avskåret fra å faktisk utføre tjenesten/oppdraget (uavhengig av grunn).

7.6. Ved avtaleinngåelse av denne Avtalen, er Partene enige om at EasyFreelance tillatelse kan dele Oppdragstakerens informasjon, herunder, men ikke begrenset til, personopplysninger og faktureringsinformasjon, med Oppdragstakerens eksisterende og potensielle kunder.

7.7. Samlet anonymisert data kan brukes av EasyFreelance i forbindelse med markedsføring.

8. ANSVAR OG SKADELØSHOLDELSE

8.1. EasyFreelance er ikke forpliktet til å utbetale lønn eller annet vederlag med mindre faktura, sendt fra EasyFreelance til oppdragsgiver, blir betalt av oppdragsgiver. EasyFreelance kan ellers ikke holdes ansvarlig for det tap Oppdragstakeren måtte lide som følge av manglende innbetaling fra oppdragsgiver, herunder ved reklamasjoner, bestridte fakturakrav eller lignende.

8.2. Partene enige om at dette skal anses som et forhold mellom Oppdragstakeren og oppdragsgiver dersom det eksempelvis fremsettes krav om prisavslag, erstatning eller andre krav knyttet til de tjenester/oppdrag som Oppdragstakeren har utført, fra oppdragsgiver eller annen tredjepart overfor EasyFreelance. Dersom dette forekommer skal Oppdragstakeren holde EasyFreelance skadesløs for ethvert tap EasyFreelance eventuelt måtte lide som følge av eventuelle krav fra oppdragsgivere og andre tredjeparter, i den grad kravet knytter seg til Oppdragstakerens vederlagskrav, betaling eller oppdrag for øvrig.

9. PERSONVERN

9.1. Ved å signere denne Avtalen, bekrefter Oppdragstakeren at EasyFreelance sin personvernpolicy er lest og forstått. EasyFreelance gjør for ordens skyld oppmerksom på at de når som helst kan endre sin personvernpolicy. EasyFreelance vil i så tilfelle informere Oppdragstakeren om eventuelle endringer.

9.2. Oppdragstakeren erkjenner at EasyFreelance vil behandle data knyttet til Oppdragstakeren for en rekke formål, og at dette kan omfatte sensitive personopplysninger knyttet til Oppdragstakeren. EasyFreelance vil bare behandle disse dataene der det har et lovlig grunnlag for å gjøre det. Detaljer om hvilke type data som brukes, formålet med databehandling og det lovlige grunnlaget som dataene behandles på kan etterspørres ved behov.

10. LOVVALG OG VERNETING

10.1. Partene er enige om at deres rettigheter og plikter etter denne Avtalen i sin helhet reguleres i henhold til norsk lov. Partene er videre enige om at avtalt verneting skal være Oslo tingrett.

English

This cooperation agreement (the "Agreement") regarding invoicing has been entered into between

EasyStaff AS, Org no: 927 312 492, ("EasyFreelance")

and

Legal entity that wishes to enter into cooperation with EasyFreelance. ("Contractor")

The Contractor and EasyFreelance agree that they shall cooperate on the terms and conditions described in this Agreement.

EasyFreelance and the Contractor are collectively referred to as the "Parties".

1. BACKGROUND AND PURPOSE OF THE AGREEMENT

1.1. The basis for the Agreement is that EasyFreelance offers to invoice on behalf of the Contractor, for the tasks and the work that the Contractor has carried out for his client(s).

1.2. The parties agree that EasyFreelance does not mediate assignments, and otherwise has no influence on the assignments the Contractor has undertaken to carry out. EasyFreelance shall only handle invoicing towards the Contractor's client(s), and ensure that invoiced amounts can be paid as wages to the Contractor.

1.3. This Agreement shall give the Contractor the opportunity to invoice his client(s), and have the remuneration paid as wages, without the Contractor having to set up a separate company to receive payment from his clients.

1.5. This Agreement assumes that clients for whom the Contractor has already performed services/assignments, or agreed to perform their services/assignments for, accept EasyFreelance as an administrative contractual intermediary, including that the client accepts to pay invoices issued by EasyFreelance.

1.6. This Agreement entails access to a payment service where EasyFreelance offers accounting services, including, but not limited to, creating, sending, crediting, correcting and managing invoices on behalf of the Contractor.

1.7. This Agreement further entails access to a paid service where the Contractor's customers can manage invoices, including, but not limited to, creating, sending, crediting, correcting and managing invoices on behalf of the Contractor.

2. DURATION

2.1. This Agreement lasts from the signature of the Agreement, and as long as the Contractor continues to be active at EasyFreelance, unless the Agreement is terminated as stated in point 2.3 or 2.4.

2.2. By "Active" is meant that the Contractor has performed one or more services/one or more tasks, for one or more clients during the last six months, and at the same time made use of EasyFreelance's services in accordance with this Agreement.

2.3. If the Contractor does not use the services in accordance with this Agreement for a period of six months, the Contractor will be considered "Inactive". If the Contractor is considered "Inactive", this Agreement will be automatically terminated without any action being necessary from either Party, and EasyFreelance is entitled to retain any unclaimed compensation.

2.4. This Agreement can be terminated in writing by both Parties with a mutual notice period of two weeks.

2.5. If the Contractor wishes to resume cooperation after this Agreement has been terminated, or has been terminated, a new agreement must be entered into between the Parties.

3. RIGHT OF INSTRUCTION AND NON-EXCLUSIVENESS

3.1. The Contractor may freely choose whether or not this Agreement is to be used for an assignment that has already been carried out for the Contractor's client(s).

3.2 The fact that an agreement (or agreements) has previously been entered into with EasyFreelance with regard to previously performed services for client(s) does not mean that the Contractor is obliged to enter into a new agreement with EasyFreelance.

3.3. The parties agree that EasyFreelance does not have any form of instructional authority vis-à-vis the Contractor. The conclusion of this Agreement assumes that tasks to be invoiced in accordance with this Agreement have been carried out according to a detailed agreement between the Contractor and the client (an agreement to which EasyFreelance is not a party). EasyFreelance then invoices in accordance with the information EasyFreelance receives from the Contractor and/or the client.

4. REMEDIES AND SCOPE

4.1. According to this Agreement, EasyFreelance undertakes to administer and perform invoicing towards the Contractor's client(s), for the services that the Contractor has already performed for his client(s).

4.2. Furthermore, EasyFreelance must calculate and pay the necessary expenses and deductions, such as employer's tax, withholding tax (for tax), value added tax, etc.

4.3. EasyFreelance's remuneration for the services performed is shown by the rates applicable at all times which appear on EasyFreelance's website (https://www.easyfreelance.no). The remuneration is deducted from the amount that has been invoiced and paid (by the client), before payment to the Contractor.

5. EASYFREELANCE'S INVOICING OF THE PRINCIPAL(S)

5.1. If the relevant client is a partner with EasyFreelance, EasyFreelance invoices the client according to the information that the client reports to EasyFreelance and/or EasyFreelance's systems.

5.2. If the relevant client is not a partner with EasyFreelance, EasyFreelance invoices the client according to the information that the Contractor reports to EasyFreelance and/or EasyFreelance's systems.

6. PAYMENT TO THE CONTRACTOR

6.1. When the amount according to the issued invoice has been received by EasyFreelance, the amount is paid as salary to the Contractor in accordance with this point six. The salary is paid within 45 (forty-five) working days after the invoice amount from the client has been received by EasyFreelance. Salary is paid to a bank account provided by the Contractor. The bank account shall be a Norwegian bank account or otherwise the Contractor shall bear all cost related to making a payment to outside of Norway.

6.2. If EasyFreelance's mandatory and statutory expenses and deductions should change, the calculation and net payment of salary will be adjusted accordingly.

6.3. In the event that an error occurs during payment, the Parties agree that EasyFreelance is given the right to make the necessary adjustment when making a new payment. Alternatively, EasyFreelance can demand repayment by direct invoicing to the Contractor. This also applies in the event that it turns out that deductions from statutory expenses and deductions have been too low.

6.4. The amount paid from the client, for completed assignments, is the basis for calculating wages. In addition to salary, the amount must cover costs for taxes, fees and insurance, as well as EasyFreelance's administration fee. Contractors can at any time use EasyFreelance's calculator at www.easyfreelance.no to calculate their salary. In the event of any differences between the calculator's calculation and the actual calculation made according to EasyFreelances rules and guidelines for salary calculation, the latter takes precedence.

7. CONDITIONS FOR THE AGREEMENT

7.1 The collaborative relationship between the Parties pursuant to this Agreement, including EasyFreelance's payments to the Contractor, requires that the service(s)/assignment(s) performed by the Contractor are delivered in accordance with the requirements and conditions that follow from the Contractor's agreement with the client (an agreement to which EasyFreelance is not a party).

7.2. The parties agree that there is no employment or commission relationship between the Contractor and EasyFreelance, apart from EasyFreelance undertaking invoicing, administration and payment as stated in this Agreement. Salary to the Contractor is paid based on the Parties' common assumption that the Contractor is not considered an employee of EasyFreelance.

7.3. Under certain conditions, the contractor is covered by EasyFreelance's insurance policies in force at all times. Which insurance policies may apply will be stated by requesting EasyFreelance. In some cases, the Contractor can also choose which insurances he/she is to be covered by. As a general rule, contractors must pre-register their assignments in EasyFreelance's app in order to be covered by EasyFreelance's possible insurance policies during the assignment period. If the assignment is carried out for one of EasyFreelance's partners, the assignment will, as a general rule, be covered by EasyFreelance's current insurance policies, even if the assignment is not pre-registered in EasyFreelance's app.

7.4. The contractor himself is obliged to ensure that his tax card, at all times, indicates the correct tax rate in the form of table deductions or percentages. Any changes to the tax card can, among other things, be made via https://www.skatteetaten.no/person/

7.5. Invoicing and payment in accordance with this Agreement presupposes that the service/assignments, performed by the Contractor towards the client, have already been performed by the Contractor, including that the Contractor has not been prevented from actually performing the service/assignment (regardless of the reason).

7.6. Upon entering into this Agreement, the Parties agree that EasyFreelance may share the Contractor's information, including, but not limited to, personal data and invoicing information, with the Contractor's existing and potential customers.

7.7. Aggregated anonymised data can be used by EasyFreelance in connection with marketing.

8. LIABILITY AND INDEMNIFICATION

8.1. EasyFreelance is not obliged to pay wages or other remuneration unless the invoice, sent from EasyFreelance to the client, is paid by the client. EasyFreelance cannot otherwise be held responsible for any loss the Contractor may suffer as a result of non- payment by the client, including in the case of complaints, disputed invoice claims or the like.

8.2. The parties agree that this shall be considered a relationship between the Contractor and the client if, for example, claims are made for price reductions, compensation or other claims relating to the services/assignments that the Contractor has performed, from the client or another third party to EasyFreelance. If this occurs, the Contractor shall indemnify EasyFreelance for any loss EasyFreelance may have to suffer as a result of any claims from clients and other third parties, to the extent that the claim is linked to the Contractor's remuneration claim, payment or assignment in general.

9. PRIVACY

9.1. By signing this Agreement, the Contractor confirms that EasyFreelance's privacy policy has been read and understood. For the record, EasyFreelance points out that they can change their privacy policy at any time. In that case, EasyFreelance will inform the Contractor of any changes.

9.2. The Contractor acknowledges that EasyFreelance will process data relating to the Contractor for a number of purposes, and that this may include sensitive personal data relating to the Contractor. EasyFreelance will only process this data where it has a legal basis to do so. Details of the type of data used, the purpose of data processing and the legal basis on which the data is processed can be requested if necessary.

10. CHOICE OF LAW AND VENUE

10.1. The parties agree that their rights and obligations under this Agreement are regulated in their entirety in accordance with Norwegian law. The parties further agree that the agreed venue shall be the Oslo District Court.