Samarbeidsavtale vedrørende fakturering

Denne samarbeidsavtalen («Avtalen») vedrørende fakturering er inngått mellom EasyStaff AS, Org no: 927 312 492, ("EasyFreelance") og Juridisk enhet som ønsker å inngå samarbeid med EasyFreelance. («Oppdragstaker»)

Oppdragstakeren og EasyFreelance er enige om at de skal samarbeide på de vilkår og som beskrevet i denne Avtalen . EasyFreelance og Oppdragstakeren omtales i fellesskap som «Partene».

1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN

1.1. Bakgrunnen for Avtalen er at EasyFreelance tilbyr å fakturere på vegne av Oppdragstakeren, for de oppdrag og det arbeid som Oppdragstakeren har utført for sin(e) oppdragsgiver(e).

1.2. Partene er enige om at EasyFreelance ikke formidler oppdrag, og har ellers ingen påvirkning på de oppdrag Oppdragstakeren har påtatt seg å utføre. EasyFreelance skal kun forestå fakturering overfor Oppdragstakerens oppdragsgiver(e), samt sørge for at fakturerte beløp kan utbetales som lønn til Oppdragstakeren.

1.3. Denne Avtalen skal gi Oppdragstakeren mulighet til å fakturere sin(e) oppdragsgiver(e), og få vederlaget utbetalt som lønn, uten at Oppdragstakeren må opprette et eget foretak for å få betaling fra sine oppdragsgivere.

1.4. Denne Avtalen medfører at EasyFreelance påtar seg den administrative rollen som et kontraktuelt mellomledd for det arbeidet Oppdragstakeren ønsker å påta seg overfor oppdragsgivere, hvoretter EasyFreelance utsteder faktura og utbetaler Oppdragstaker, som nærmere angitt i denne Avtalen.

1.5. Denne Avtalen forutsetter at oppdragsgivere som Oppdragstakeren allerede har utført tjenester/oppdrag for, eller avtalt å utføre sine tjenester/oppdrag for, aksepterer EasyFreelance som administrativt kontraktuelt mellomledd, herunder at oppdragsgiver aksepterer å betale fakturaer utstedt fra EasyFreelance.

1.6. Denne Avtalen medfører en tilgang til en betalingstjeneste der EasyFreelance tilbyr regnskapstjenester, inkludert, men ikke begrenset til, å opprette, sende, kreditere, korrigere og administrere fakturaer på vegne av Oppdragstakeren.

1.7. Denne Avtalen medfører videre tilgang til en betalt tjeneste der Oppdragstakerens kunder kan administrere fakturaer, inkludert, men ikke begrenset til, å opprette, sende, kreditere, korrigere og administrere fakturaer på vegne av Oppdragstaker.

2. VARIGHET

2.1. Denne Avtalen varer fra signatur av Avtalen, og så lenge Oppdragstakeren fortsetter å være aktiv hos EasyFreelance, med mindre Avtalen opphører som angitt i punkt 2.3 eller 2.4.

2.2. Ved «Aktiv» menes det at Oppdragstakeren har utført en eller flere tjenester/et eller flere oppdrag, for en eller flere oppdragsgivere i løpet av de siste seks månedene, og samtidig benyttet seg av EasyFreelance sine tjenester i henhold til denne Avtalen.

2.3. Dersom Oppdragstakeren ikke benytter seg av tjenestene i henhold til denne Avtalen for en periode på seks måneder, vil Oppdragstakeren bli regnet som «Inaktiv». Dersom Oppdragstakeren regnes som «Inaktiv», vil denne Avtalen automatisk termineres uten at noen aksjoner er nødvendig fra noen av Partene.

2.4. Denne Avtalen kan skriftlig sies opp av begge Partene med en gjensidig oppsigelsestid på to uker.

2.5. Dersom Oppdragstakeren ønsker å gjenoppta samarbeidet etter at denne Avtalen er sagt opp, eller blitt terminert, må det inngås en ny avtale mellom Partene.

3. INSTRUKSJONSRETT OG IKKE-EKSKLUSIVITET

3.1. Oppdragstakeren kan fritt velge hvorvidt denne Avtalen skal benyttes, eller ikke, for et oppdrag som allerede er utført for Oppdragstakerens oppdragsgiver(e).

3.2 At det tidligere har blitt inngått en avtale (eller avtaler) med EasyFreelance med tanke på tidligere utførte tjenester for oppdragsgiver(e), medfører ikke at Oppdragstakeren er forpliktet til å inngå en ny avtale med EasyFreelance.

3.3. Partene er enige om at EasyFreelance ikke har noen form for instruksjonsmyndighet overfor Oppdragstakeren. Inngåelsen av denne Avtalen forutsetter at oppdrag som skal faktureres i henhold til denne Avtalen er utført etter nærmere avtale mellom Oppdragstakeren og oppdragsgiveren (en avtale som EasyFreelance ikke er part i). EasyFreelance fakturerer deretter i samsvar med de opplysningene EasyFreelance mottar fra Oppdragstakeren og/eller oppdragsgiveren.

4. VEDERLAG OG OMFANG

4.1. EasyFreelance påtar seg etter denne Avtalen å administrere og utføre fakturering overfor Oppdragstakerens oppdragsgiver(e), for de tjenester som Oppdragstakeren allerede har utført overfor sin(e) oppdragsgiver(e).

4.2. Videre skal EasyFreelance foreta beregning og innbetaling av nødvendige utgifter og fradrag, som for eksempel arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk (for skatt), merverdiavgift, og annet.

4.3. EasyFreelance sitt vederlag for tjenestene som utføres, fremgår av de til enhver tid gjeldende ratene som fremgår på hjemmesider til EasyFreelance (https://www.easyfreelance.no). Vederlaget trekkes fra beløpet som er fakturert og innbetalt (av oppdragsgiveren), før utbetaling til Oppdragstakeren.

5. EASYFREELANCE SIN FAKTURERING AV OPPDRAGSGIVER(ENE)

5.1. Dersom den relevante oppdragsgiver er en samarbeidspartner med EasyFreelance, fakturerer EasyFreelance oppdragsgiver i henhold til de opplysningene som oppdragsgiver rapporterer til EasyFreelance og/eller EasyFreelance sine systemer.

5.2. Dersom den relevante oppdragsgiver ikke er en samarbeidspartner med EasyFreelance, fakturerer EasyFreelance oppdragsgiver i henhold til de opplysningene som Oppdragstakeren rapporterer til EasyFreelance og/eller EasyFreelance sine systemer.

6. UTBETALING TIL OPPDRAGSTAKEREN

6.1. Når beløp i henhold til utstedt faktura er mottatt av EasyFreelance, utbetales beløpet som lønn til Oppdragstakeren i samsvar med dette punkt seks. Lønnen utbetales innen 45 (førtifem) virkedager etter at fakturabeløpet fra oppdragsgiveren er mottatt av EasyFreelance. Lønn utbetales til bankkonto oppgitt av Oppdragstakeren. Bankkontoen skal være en Norsk bankkonto, ellers skal Oppdragstakeren bære alle kostnader knyttet til å foreta en betaling til utlandet.

6.2. Dersom EasyFreelance sine pliktige og lovpålagte utgifter og fradrag skulle endre seg, vil beregningen og netto utbetaling av lønn justeres i henhold til dette.

6.3. For det tilfellet det skulle forekomme feil ved utbetaling, er Partene enige om at EasyFreelance gis en rett til å foreta nødvendig justering ved ny utbetaling. Alternativt kan EasyFreelance kreve tilbakebetaling ved direkte fakturering til Oppdragstakeren. Dette gjelder også for det tilfellet at det skulle vise seg at trekk i lovpålagte utgifter og fradrag har vært for lavt.

6.4. Beløpet som betales fra oppdragsgiver, for utført oppdrag, er grunnlaget for beregning av lønn. Beløpet skal i tillegg til lønn, dekke kostnader for skatter,avgifter og forsikringer, samt EasyFreelance sitt administrasjonsgebyr. Oppdragstaker kan til enhver tid benytte EasyFreelance sin kalkulator på www.easyfreelance.no for å beregne lønnen sin. Ved eventuelle forskjeller mellom kalkulatorens beregning og den faktiske beregningen foretatt etter EasyFreelances regler og retningslinjer for lønnsberegning, har
sistnevnte forrang.

7. FORUTSETNINGER FOR AVTALEN

7.1 Samarbeidsforholdet mellom Partene i henhold til denne Avtalen, herunder EasyFreelance sine utbetalinger til Oppdragstakeren, forutsetter at tjenesten(e)/oppdrag(ene) som er utført av Oppdragstakeren, er levert i samsvar med de krav og vilkår som følger av Oppdragstakerens avtale med oppdragsgiver (en avtale som EasyFreelance ikke er part i).

7.2. Partene er enige i at det ikke foreligger noe ansettelsesforhold eller oppdragsforhold mellom Oppdragstakeren og EasyFreelance, utover at EasyFreelance påtar seg å foreta Unofficial translation at the bottom. Norwegian version prevails
 
fakturering, administrasjon og utbetaling som angitt i denne Avtalen. Lønn til Oppdragstaker utbetales ut fra Partenes felles forutsetning om at Oppdragstakeren ikke er å anse som ansatt i EasyFreelance.

7.3. Oppdragstakeren er på visse vilkår omfattet av EasyFreelance sine til enhver tid gjeldende forsikringer. Hvilke forsikringer som eventuelt gjelder, vil oppgis ved å forespørre EasyFreelance. I enkelte tilfeller kan Oppdragstakeren også velge hvilke forsikringer vedkommende skal være dekket av. Oppdragstaker må som hovedregel forhåndsregistrere sine oppdrag i EasyFreelance sin app for å være dekket av EasyFreelance sine eventuelle forsikringer i oppdragsperioden. Dersom oppdraget utføres for en av EasyFreelance sine samarbeidspartnere, så vil oppdraget som hovedregel være dekket av EasyFreelance sine til enhver tid gjeldende forsikringer, selv om oppdraget ikke er forhåndsregistrert i EasyFreelance sin app.

7.4. Oppdragstakeren plikter selv å sørge for at vedkommende sitt skattekort, til enhver tid, angir korrekt skattesats i form av tabelltrekk eller prosentsats. Eventuelle endringer i skattekortet kan blant annet gjøres via https://www.skatteetaten.no/person/

7.5. Fakturering og utbetaling i henhold til denne Avtalen forutsetter at tjenesten/oppdragene, utført av Oppdragstakeren overfor oppdragsgiver, allerede er utført av Oppdragstakeren, herunder at Oppdragstakeren ikke har vært avskåret fra å faktisk utføre tjenesten/oppdraget (uavhengig av grunn).

7.6. Ved avtaleinngåelse av denne Avtalen, er Partene enige om at EasyFreelance tillatelse kan dele Oppdragstakerens informasjon, herunder, men ikke begrenset til, personopplysninger og faktureringsinformasjon, med Oppdragstakerens eksisterende og potensielle kunder.

7.7. Samlet anonymisert data kan brukes av EasyFreelance i forbindelse med markedsføring.

8. ANSVAR OG SKADELØSHOLDELSE

8.1. EasyFreelance er ikke forpliktet til å utbetale lønn eller annet vederlag med mindre faktura, sendt fra EasyFreelance til oppdragsgiver, blir betalt av oppdragsgiver. EasyFreelance kan ellers ikke holdes ansvarlig for det tap Oppdragstakeren måtte lide som følge av manglende innbetaling fra oppdragsgiver, herunder ved reklamasjoner, bestridte fakturakrav eller lignende.

8.2. Partene enige om at dette skal anses som et forhold mellom Oppdragstakeren og oppdragsgiver dersom det eksempelvis fremsettes krav om prisavslag, erstatning eller andre krav knyttet til de tjenester/oppdrag som Oppdragstakeren har utført, fra oppdragsgiver eller annen tredjepart overfor EasyFreelance. Dersom dette forekommer skal Oppdragstakeren holde EasyFreelance skadesløs for ethvert tap EasyFreelance eventuelt måtte lide som følge av eventuelle krav fra oppdragsgivere og andre tredjeparter, i den grad kravet knytter seg til Oppdragstakerens vederlagskrav, betaling eller oppdrag for øvrig.

9. PERSONVERN

9.1. Ved å signere denne Avtalen, bekrefter Oppdragstakeren at EasyFreelance sin personvernpolicy er lest og forstått. EasyFreelance gjør for ordens skyld oppmerksom på at de når som helst kan endre sin personvernpolicy. EasyFreelance vil i så tilfelle informere Oppdragstakeren om eventuelle endringer.

9.2. Oppdragstakeren erkjenner at EasyFreelance vil behandle data knyttet til Oppdragstakeren for en rekke formål, og at dette kan omfatte sensitive personopplysninger knyttet til Oppdragstakeren. EasyFreelance vil bare behandle disse dataene der det har et lovlig grunnlag for å gjøre det. Detaljer om hvilke type data som brukes, formålet med databehandling og det lovlige grunnlaget som dataene behandles på kan etterspørres ved behov.

10. LOVVALG OG VERNETING

10.1. Partene er enige om at deres rettigheter og plikter etter denne Avtalen i sin helhet reguleres i henhold til norsk lov. Partene er videre enige om at avtalt verneting skal være Oslo tingrett